-DENEME YAYINI-
ana sayfa | eski sayılar | bağlantılar | iletişim | künye | english
GELECEK SAYILAR
SAYI: 10 (Yaz 2003)
Kapitalizm ve Demokrasi

Bu sayı günümüz Türkiye'sinde demokrasi kavramı etrafında şekillenen güncel tartışmalar eşliğinde bir dizi kuramsal tartışmayı gündemine alıyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği eksenli demokrasi tartışmalarından radikal ve müzakereci demokrasiye kadar geniş bir çerçevenin kurulması planlanıyor. Kapitalizm ve demokrasi arasındaki tarihsel ilişki, sosyalist demokrasi tartışmaları da sayının kapsamında yer alıyor.
SAYI: 11 (Güz 2003)
Uluslararası İlişkilerde Hegemonya
Mücadelesi ve Alternatif Teorik
Yaklaşımlar

Liberal/realist yaklaşım, hemuluslararası alandaki gelişmelerin değerlendirildiği güncel tartışmalara hem de bu alan üzerine yapılan akademik çalışmalara hakim olmuş bir perspektif. Bu sayı, sözü edilen hakim yaklaşımı eleştirecek alternatif bir teorik çerçeve kurmaya çalışan Marksist ve neo-Gramscici analizleri değerlendirmeyi hedefliyor. Bu katkılar yardımıyla bir dizi somut politika alanını da mercek altına almayı amaçlıyor: Amerikan hegemonyası, ulusötesi sınıf oluşum süreçleri, Ortadoğu ve Balkanlar'a yapılan müdahaleler...
SAYI: 12 (Kış 2004)
Türkiye'de Siyasal Partiler

Bu sayı Türkiye'de tarihsel ve güncel açıdan siyasal partilerin tarihsel materyalist bir analizinin nasıl yapılabileceğini araştırmayı hedefliyor. Siyasi partilerin tarihselkökenleri, ideolojileri, toplumsal tabanları ve hegemonya projeleri; Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan süreklilik ve dönüşümler açısından partilerin rolü, bu sayıda ele almayı düşündüğümüz konular arasında.
SAYI: 13 (Bahar 2004)
Çağdaş Marksist Akımlar

1990'lar Marksizm içinde yeni akım ve yeni arayışların filizlenmeye ve yaygınlık kazanmaya başladığı yıllar oldu. Açık Marksizm, Eleştirel Gerçekçilik, Düzenleme Okulu, ve İçsel İlişkiler Felsefesi gibi kuramsal arayışların daha fazla tartışılmasının yanı sıra; Robert Brenner, Ellen Meiksins Wood, David Harvey gibi isimler de kendi alnlarında önemli tartışmalara kaynaklık ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Bu sayı Marksist kuram içindeki yeni gelişmeleri tanıtmayı ve bu akımları ortak sorunlar etrafında tartışmayı hedefliyor.